ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loaf around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loaf around*, -loaf around-

loaf around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loaf around (phrv.) ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ See also: ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย Syn. loaf about

loaf around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around

loaf around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยิบโหย่ง[adj.] (yipyōng) EN: finicky ; loaf around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loaf around
Back to top