ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

load with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *load with*, -load with-

load with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
load with (phrv.) ทำให้รับภาระหนักด้วย Syn. load down
load with (phrv.) บรรจุกระสุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I might unload without doing a thing.ผมควรจะถอด\ ออกเลย ไม่ต้องเสียเวลา
I've split her caseload with another counselor.ผมกับอีกคนแบ่งกันดูแลงานแทนเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า load with
Back to top