ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

live up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *live up to*, -live up to-

live up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
live up to (phrv.) ดำเนินชีวิตไปตาม (ความหวัง) See also: เป็นไปตามความคาดหวัง Syn. act up to
live up to (phrv.) ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)
live up to (phrv.) ลอกแบบ See also: ถอดแบบ, เลียนแบบ, ลอกเลียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think it'll live up to its name?(เสียงไซเรน) โอ๊ะ, แม่ง
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง?
Now I just have to live up to it.เดี๋ยวนี้ ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้
Well, you probably thought I couldn't live up to the hype.คุณกลัวผมจะทำไม่ได้ตลอดงั้นเหรอ
Let's just say I finally decided to live up to the family name.เอาเป็นว่า ฉันอยากทำตามคำเลื่องลือน่ะ
I-I HOPE WE CAN LIVE UP TO YOUR STEREOTYPE.ผมหวังว่าจะอยู่แบบเรียบๆ แบบพวกคุณ
I hope we can live up to your stereotype.ผมหวังว่าพวกเราจะทนอยู่ร่วมกับพวกธรรมดาๆแบบพวกคุณได้นะ
I spent so much time trying to live up to his expectations because I thought he had my best interests in mind.ผมพยายามอย่างมากที่จะทำตัว ให้สมกับที่เขาคาดหวัง เพราะผมคิดว่าเขาหวังดีกับผม
If they're dead they can't live up to their side, and if they win, they can't live, either... เค้าไม่สามารถมีชีวิตอยู่กับฝั่งพวกเขาได้ ถ้าเค้าชนะ เค้าไม่รอด
Now I live up to my end of the deal.ผมก็กำลังทำเรื่องทุกอย่างให้จบสิ้น
The aristocrats have to act like aristocrats, so you could live up to being an aristocrat then you could be a young masterเจ้าต้องทำตัวเป็นผู้ดี และอยู่อย่างผู้ดี ดังนั้นท่านจะเป็นนายน้อย
No other girl would ever live up to her mythic proportions.No other girl would ever live up to her mythic proportions.

live up to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, 名不副实 / 名不副實] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out.
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, 名不符实 / 名不符實] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint

live up to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league
名前負け[なまえまけ, namaemake] (n,vs) failing to live up to one's name; being beaten by one's name
名実相伴う[めいじつあいともなう, meijitsuaitomonau] (exp,v5u) to be true to one's name; to live up to one's reputation
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)

live up to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมชื่อ [v. exp.] (som cheū) EN: live up to one's name FR: être à la hauteur de sa réputation ; mériter son nom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า live up to
Back to top