ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

live on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *live on*, -live on-

live on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
live on (phrv.) มีชีวิตอยู่ต่อไป
live on (phrv.) สืบต่อมา See also: มีอยู่ต่อมา, ดำเนินต่อมา
live on (phrv.) อาศัยอยู่ในหรือที่ Syn. live at, live in, reside in
live on (phrv.) หาเลี้ยงชีพด้วย See also: หารายได้จาก, เลี้ยงชีวิตด้วย Syn. live by, exist by
live on the fat of the land (idm.) มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย See also: มีชีวิตอุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you may live on Asteroid B-61 2.ฉันคิดว่าเธออาจ อาศัยอยู่บนแอสเทอรอยด์ บี-612
Well, it doesn't make sense for a guy who hates the water to live on an island either.ผมก็ไม่เข้าใจคนที่เกลียดนํ้า เเต่อยู่บนเกาะเหมือนกัน
Like playing the lottery... you live on hope.ไม่มีทางรู้ได้หรอก. เหมือนกับการเล่นลอตเตอรี่น่ะแหล่ะ... อยู่ด้วยความหวัง.
My father's right! I can't live on my own.พ่อฉันพูดถูก ฉันยังอยู่โดยลำพังไม่ได้
Claudia Newman, live on the scene. She has the latest.คลอเดีย นิวแมนรายงานสด
We live on Mott Street. Number 27เราอยู่ที่ถนนม็อทท์ เลขที่ 27
But if I get off live on land for a couple of years then I'll be normal just like the othersแต่ถ้าขึ้นจากเรือ อยู่บนบกสัก 2-3 ปี ฉันจะเป็นคนธรรมดา เหมือนอย่างคนอื่น
It is enough to live on the sea and kill our true brothers.มันสมควรแล้วที่ใช้ชีวิตกับทะเล และฆ่าพวกกันเอง
My people will live on through me.คนของข้าจะอยู่ในใจข้า
Don't say we can live on love. That's how I missed breakfast.อย่าบอกว่ารักทำให้อิ่มนะ ฉันคิดถึงมื้อเช้าแย่แน่
You can live on easy street as an actressเธอสามารถที่จะเดินเหิรไปได้ทุกที่ เหมือนกับดาราดัง
But if my Yoon were to die, I won't be able to live on eitherแต่ถ้ายูนของฉันตาย ฉันก็ไม่อยากอยู่ต่อเหมือนกัน

live on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过活[guò huó, ㄍㄨㄛˋ ㄏㄨㄛˊ, 过活 / 過活] live one's life; make a living

live on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋い忍ぶ[こいしのぶ, koishinobu] (v5b) to live on love
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic)
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1,vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P)
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet

live on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
กินดอก[v.] (kindøk) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[v.] (kindøkbīa) EN: practice usury ; practise usury (Am.) ; get interest ; take interest ; collect interest on money lent ; live off the interest ; live on interest FR: prélever des intérêts
ถ่ายทอดสดทาง...[xp] (thāithøt so) EN: live on … FR: en direct sur …
ยังชีพ[v. exp.] (yang chīp) EN: support life ; sustain ; maintain ; keep up ; preserve ; live on FR: subsister
ยืนยง[v.] (yeūnyong) EN: last ; endure ; maintain ; live on ; continue ; persist FR: durer ; persister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า live on
Back to top