ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

link up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *link up*, -link up-

link up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
link up (phrv.) เชื่อม See also: ต่อเข้าด้วยกัน
link up (phrv.) เชื่อมโยง See also: เชื่อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะติดปะต่อ (v.) link up See also: join together, piece together Syn. ต่อ, เชื่อม
เชื่อม (v.) link up See also: join together, piece together Syn. ต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Satellite link up engageเชื่อมต่อดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว
There's a mobile link up at Site 26 we can work out of, way up in the mountains.เราจะไปตั้งศูนย์เคลื่อนที่ชั่วคราวระยะเวลาเชื่อมต่อ 26 สัปดาห์ บนยอดเขา
He made a donation yesterday, but it doesn't link up to a robbery.เมื่อวานเขาได้บริจาคเงิน แต่มันไม่เชื่อมโยงกับ การขโมยครั้งใด
All right, look, we're trying to link up with a group of insurgents working the area.ฟังนะ เรากำลังพยายามติดต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่นี้
My plan is to bring us to the far side of the island, link up with the widest part of the river, then we sail right through and take him by surprise.แผนของข้าคือพาพวกเราแล่นออกไปไกลจากด้านข้างของเกาะ แล้วแล่นเรือเชื่อมต่อไปยังส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ำ แล้วจากนั้นเราก็จะล่องเรือไปพาตัวเขามา

link up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P)

link up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter ; relier
เชื่อมโยง[v.] (cheūam yōng) EN: link ; link up ; unite ; tie together ; connect FR: connecter
ปะติดปะต่อ[v.] (patitpatø) EN: put together ; link up ; join together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า link up
Back to top