ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limit of life

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limit of life*, -limit of life-

limit of life ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limit of life
Back to top