ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

light out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *light out*, -light out-

light out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
light out (phrv.) รีบออกไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: จากไปอย่างเร็ว Syn. clear out, cut out, dig out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Till it's light out and I can figure out my next move.จนกว่าจะสว่าง แล้วฉัน คิดออกว่าจะไปไหนต่อ
You can read minds and shoot light out of your fingers.คุณอ่านใจได้ และยิงแสงออกจากนิ้ว
My last night on active duty, and I see a light out in the jungle, I hear a noise, and when I go to check it out,วันสุดท้ายในหน้าที่ ผมเห็นแสง อยู่ในป่า แล้วก็ได้ยินเสียง
I'm gonna put his light out tonight if everything goes right.ฉันจะใส่ออกแสงของเขาในคืนนี้ถ้าทุกอย่างไปขวา
Is he the sort to light out like that?เขาเป็นประเภทที่จะสว่างออกมา เหมือนว่า?
First available flight out of Germany.เที่ยวบินแรก ที่ออกจากเยอรมัน
I can recall a bright light outside and a presence in the room.ผมสามารถเข้าถึงความจำเก็บกด ในคืนที่น้องสาวผมหายไป
I'll talk to you about it on the flight out, OK?ผมจะคุยกับคุณเรื่องนี้บนเครื่อง ตกลงนะ ?
Anyway, so tomorrow... I catch the first flight out to Vancouver to meet with the Lyndon guys.เอาละ งั้นพรุ่งนี้ ผมจะขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกไปแวนคูเวอร์ เพื่อติดต่อกับคนของลินดอน
I booked us on a 1500 unitedflight out of Reagan.เราได้เที่ยวบิน 15.00 ที่สนามบิน เรแกน
I'm taking the firstflight out. I'll be there in a few hours.ฉันจะบินไปเที่ยวแรก ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง
Wait, Bill, it's light out.เดี๋ยว บิล นี่มันแดดออกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า light out
Back to top