ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life vest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life vest*, -life vest-

life vest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life vest (n.) เสื้อชูชีพ Syn. life jacket
English-Thai: HOPE Dictionary
life vestn. เสื้อชูชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got M.J. his own little life vest.ผมซื้อเสื้อชูชีพตัวเล็กให้ เอ็ม เจด้วยนะ
I gotta get two children's life vests.ผมต้องไปเอาเสื้อชูชีพของเด็กๆ
It looks like you always clock in 10 minutes early, gas up the jet skis, get the life vests out.ดูเหมือนว่านายไปก่อนเวลา 10 นาทีเสมอ เติมน้ำมันเจ็ต สกี เตรียมเสื้อชูชีพ
Ok. So, we all need life vests.โอเค เราต้องการ เสื้อชูชีพ

life vest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救生衣[jiù shēng yī, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ, 救生衣] life jacket; life vest

life vest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest
ライフベスト[, raifubesuto] (n) (See 救命胴衣) life vest; life jacket

life vest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อชูชีพ [n. exp.] (seūa chūchī) EN: life jacket ; life vest FR: gilet de sauvetage [m]

life vest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rettungsweste {f}life vest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life vest
Back to top