ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life sentence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life sentence*, -life sentence-

life sentence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life sentence (n.) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'II get a life sentence for this. You're a kidnapper and a whore!เอางั้นเหรอ เป็นโดนโทษตลอดชีวิตแน่ เป็นทั้งพวกลักพาทั้งโสเภณี
People who fail an insanity defense are five times more likely to get a life sentence than those who just simply admit they're guilty.คนที่ การป้องกันตัวในภาวะจิตไม่ปรกติ มีมากกว่า 5 ครั้งที่เหมือนว่า จะเข้าใจเรื่องชีวิต คนเหล่านั้น ก็ง่ายที่จะยอมรับความผิด
How do you give a man a life sentence just for being a good guy?เป็นคนดีแต่โดนจับขังตลอดชีวิตเนี่ยนะ
Now, you served five years of what should have been a life sentence for murder.ตอนนี้ คุณพ้นโทษจากการจำคุกห้าปี จากที่คุณควรจะได้รับจริง ๆ แล้ว จำคุกตลอดชีวิต ฐานฆาตกรรม
Not to mention a life sentence on the murder charge.และจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาฆาตกรรม
Am I looking at a life sentence here?อยากให้ผมเขียนเรื่องราวชีวิตในนี้เหรอ
My guess is 20 years, but if they get fancy, a life sentence is a possibility.ฉันเดาว่าน่าจะสัก 20 ปี หรือถ้าพวกเขาโหดขึ้นมา อาจจะตลอดชีวิต เลยก็เป็นได้
'Cause last I heard, you were serving a life sentence for murder.เพราะครั้งสุดท้ายที่ได้ข่าว แกสละชีวิต ให้กับฆาตกรนี่
And they'd probably get a life sentence for killing Allison.และติดคุกตลอดชีวิตจากการฆ่าแอลิสัน
But for me, grief is a life sentence without clemency.แต่สำหรับฉัน ความเศร้าโศกคือโทษประหาร โดยปราศจากการอภัยโทษ
Got stabbed while serving a life sentence in Lompoc.เคยถูกแทงระหว่างต้องโทษจำคุกในล็อมป็อค
A life sentence for a rose?โทษทั้งชีวิตเพราะกุหลาบเหรอ

life sentence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终身监禁[zhōng shēn jiān jìn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 终身监禁 / 終身監禁] life sentence

life sentence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
終身刑[しゅうしんけい, shuushinkei] (n) life imprisonment; life sentence

life sentence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk tal) EN: get life imprisonment ; get life sentence FR: être condamné à perpétuité
โทษจำคุกตลอดชีวิต[n. exp.] (thōt jamkhu) EN: life sentence ; life imprisonment ; imprisonment for life FR: peine de prison à perpétuité [f] ; emprisonnement à perpétuité [m] ; réclusion criminelle à perpétuité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life sentence
Back to top