ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life jacket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life jacket*, -life jacket-

life jacket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life jacket (n.) เสื้อชูชีพ Syn. life vest
English-Thai: HOPE Dictionary
life jacketn. เสื้อชูชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never put on a life jacket again.ผมจะไม่ใส่เสื้อชูชีพอีกเเล้ว
Life jackets are under your seat.แจ็คเก็ตชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านค่ะ
Strap on our life jackets and hit the Marina.ไปทำงานกันดีกว่าพวกเรา
When they arrived, they found these two literary geniuses... floating around in the middle of the ocean in their life jackets sipping martinis.ตอนมาถึงพวกเขาเจอ อัฉริยะสองหน่อ กำลังลอยเคว้งอยู่กลาง มหาสมุทรสวมแจ็ตเก็ตชูชีพ.. เต็มยศเชียวล่ะ
"The life jacket's to make it easier on the sharks when you go over."เสื้อชูชีพ ช่วยให้ฉลามเห็นง่ายเวลาตกลงไป

life jacket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救生衣[jiù shēng yī, ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ, 救生衣] life jacket; life vest

life jacket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フローティングベスト[, furo-teingubesuto] (n) (See 救命胴衣) life jacket (wasei
ライフベスト[, raifubesuto] (n) (See 救命胴衣) life vest; life jacket
ライフジャケット[, raifujaketto] (n) (See 救命胴衣) life jacket; life vest

life jacket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อชูชีพ [n. exp.] (seūa chūchī) EN: life jacket ; life vest FR: gilet de sauvetage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life jacket
Back to top