ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie with*, -lie with-

lie with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie with (phrv.) เป็นความรับผิดชอบของ See also: อยู่ในความดูแลของ Syn. rest with
lie with (phrv.) มีเพศสัมพันธ์กับ Syn. couple with, sleep together
lie within (phrv.) อยู่ด้านใน See also: อยู่ภายใจ Syn. be within
lie within (phrv.) เป็นของ See also: เป็นส่วนของ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยียดแขนเหยียดขา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว
แผ่หลา (adv.) lie with both hands and feet stretch out at full length See also: sprawled out, stretched out Syn. เหยียดยาว, เหยียดแขนเหยียดขา
นอนแผ่ (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. แผ่หลา
แบหลา (v.) lie with legs spread out See also: stretch out one´s hands and legs Syn. นอนแผ่, แผ่หลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything that comes out of her is a lie. Even the truth's a lie with her.เพราะทุกอย่างที่ออกจากปากเธอ มันหลอกลวง แม้แต่ความจริงก็ยังไม่ใช่ความจริง
I vow I will never lie with my wife, nor speak to your sister again.ข้าสาบานว่าจะไม่ร่วมเตียงกับราชินีอีก แล้วก็จะไม่พูดกับน้องสาวเจ้าด้วย
He won't lie with me and risk damaging the child he believes I'm carrying.พระองค์ไม่นอนกับข้าแล้ว ไหนจะเรื่องต้องรักษาลูกในท้อง ที่พระองค์ยังเข้าใจว่าข้ามีนั่นอีก?
"thou shalt not lie with a man as one lies with a female.""เจ้าอย่าสมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิง"
That's an outright Christmas lie with all the trimmings.นั่นเป็นเรื่องโกหกที่ถูกแต่งขึ้นทั้งหมด
And if you must lie, lie with me all the nights of my life.และถ้าคุณต้องโกหก จงทำเพื่ออยู่กับฉันตลอดไป
I am to lie with her?ข้าต้องมีอะไรกับหล่อน เหรอ
I have no desire to lie with a woman who has been commanded to do so..... ? ข้าไม่ต้องการนอนกับหญิงใด
You said I was to lie with Crixus.เจ้าบอกว่าข้าจะได้นอนกับคริกซัส
If you really must pursue the issue, the fault should lie with the Stage Director.ถ้าคุณตรวจสอบให้ดี ความผิดน่าจะเป็นของ ผกก.เวที
But can't my destiny lie with someone else?แต่โชคชะตาของฉันไม่ควรขึ้นอยู่กับคนอื่น
Is it true they lie with their horses?จริงหรือไม่ที่ พวกเขานอนกับม้า

lie with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俯す;うつ伏す;俯伏す(iK)[うつぶす, utsubusu] (v5s) (1) to lie with one's face on the ground; (2) (arch) to lower (one's head, gaze, etc.)

lie with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบหลา[v.] (baēlā) EN: lie with legs sprawled out ; lie with legs spread out FR:
นอนเอาขาก่ายกัน[xp] (nøn ao khā ) EN: lie with one's legs crossed FR:
นอนก่ายหน้าผาก[v. exp.] (nøn kāi nāp) EN: lie with one's hand resting on one's forehead FR:
นอนลืมตา[v. exp.] (nøn leūmtā) EN: lie with one's eyes open FR: dormir les yeux ouverts
นอนแผ่[v. exp.] (nøn phaē) EN: lie with legs spread out FR:
ตากตน[v.] (tākton) EN: lie with legs spread out ; sleep with turning face up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie with
Back to top