ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie up*, -lie up-

lie up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie up (phrv.) นอนพักบนเตียง (เป็นเวลานาน) Syn. lay by, lay up
lie up (phrv.) (เรือ) จอดเทียบท่า (เพื่อซ่อมแซม, ใช้งาน) Syn. put up
lie up (phrv.) ซ่อนตัวเพื่อหลบหนี Syn. hole up, lie doggo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would be easier to face you bullet here than face what may lie up ahead.มันง่ายกว่าที่จะกินกระสุนตรงนี้ ดีกว่าที่จะไปพบกับสิ่งที่จะเจอข้างหน้า
I can pick Charlie up after school,ผมไปรับชาร์ลีให้ ตอนโรงเรียนเลิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie up
Back to top