ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie low

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie low*, -lie low-

lie low ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie low (phrv.) ซ่อนตัว See also: หลบอยู่
lie low (phrv.) ถ่อมตน
lie low (phrv.) หนีรอดจากตำรวจ See also: ซ่อนตัวจากตำรวจ Syn. lie doggo Ops. lie up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're gonna lie low till the heat dies down.เราจะหลบตัวซ่อนตำรวจ จนกว่าเรื่องจะเงียบลง
I can lie low there, maybe sniff out a job when things quiet down. You?ฉันสามารถอยู่ในระดับต่ำที่นั่นอาจจะสูดอากาศออกงานเมื่อสิ่งที่เงียบสงบลง คุณ?
Do Hyun, I think you ought to lie low for now.โดฮยอน ฉันคิดว่าตอนนี้ นายควรจะหลบไปกบดานสักพัก
Until we figure out what the situation is, let's lie low and figure out our next move.เราต้องกบดาน จนกว่าเราจะประเมินสถานการณ์ได้ และคิดหาทางออกของเราต่อไป
Okay, seriously, you need to keep your mouth shut and lie low until this Bree thing plays out.โอเค จริงจริงนะ คณต้องปิดปากและอยู่เงียบเงียบ จนกว่าคดี นี้จะคลี่คลาย
Now I suggest y'all lie low until we bring them in.ตอนนี้ฉันขอแนะนำให้พวกเธอซ่อนตัว จนกว่าฉันจะจับพวกมันได้
There's no way to convince you to just lie low, huh?ไม่มีทางที่จะทำให้เปลี่ยนใจใช่มั้ย อยู่เงียบๆ สักพักนะ

lie low ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu

lie low ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low

lie low ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
กบดานอยู่ในห้อง [xp] (kopdān yū n) EN: lie low in his room FR:
หลบซ่อน[v.] (lop søn) EN: lie low FR:
ซุ่ม[v.] (sum) EN: lie in wait ; hide ; conceal oneself ; lie low FR: se cacher ; s'embusquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie low
Back to top