ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie in ruins

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie in ruins*, -lie in ruins-

lie in ruins ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie in ruins (idm.) ทำลาย (ตึก, อาคาร, แผนการฯลฯ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soon, this house will lie in ruins.ไม่นาน บ้านนี้จะล้มจม
Blood is being spilled because true Christian values lie in ruins. No more!เลือดต้องนองกระจายเพราะคุณค่าแท้ของชาวคริสต์ถูกทำลายป่นปี้ ไม่ได้แล้ว!

lie in ruins ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรักหักพัง[v.] (parakhakpha) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair FR: tomber en ruine
สลักหักพัง[v. exp.] (salak hak p) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie in ruins
Back to top