ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie in ambush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie in ambush*, -lie in ambush-

lie in ambush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie in ambush (idm.) ดักรอ See also: ซุ่มรอ Syn. lie in wait for

lie in ambush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, 狙] macaque; to spy; to lie in ambush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie in ambush
Back to top