ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let on*, -let on-

let on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let on (phrv.) เปิดเผยความลับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: บอกความลับ
let on (phrv.) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ)
let on (phrv.) ชี้ให้เห็นความจริง
let one go (sl.) ตด Syn. let one rip
let one rip (sl.) ตด Syn. let one go
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยวาง (v.) let oneself on See also: not take something to heart Syn. คิดตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If cunning people let on about it...If cunning people let on about it...
Now, how is it that you 2 were let on this mission, way back in 49.แล้ว.. คุณสองคนเข้ามาอยู่ในปฎิบัติการนี้ได้ยังไง.. ....
If you didn't let on that you know.ถ้าแม่ทำเป็นไม่รู้เรื่องนี้
He never let on to anyone at the time, not even me.เขาไม่เคยเลย\ จะบอกคนอื่นในตอนนั้น แม้แต่ฉัน ซึ่งหมายความว่า...
Tell them Dr. Sara Tancredi needs to be let on the tarmac.บอกพวกเขาว่า ดร.ซาร่า แทนเครดี้จะไปที่รันเวย์ด้วย
You can't let on that you know.จะให้เธอรู้ตัวไม่ได้ เธอก็รู้นี่
Yeah. He never let on how sick he was.ใช่ เขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาป่วยมากแค่ไหน
And let's not let on that we know Gellar has an accomplice.แล้วก็อย่าแพร่งพรายออกไปว่า เรารู้ว่ามีคนร่วมมือกับเกลล่าร์
I won't let on that you told me.แต่ฉันจะไม่บอกใครว่าเธอเป็นคนบอกฉัน
Eventually, I let on to it. It was the clocks.ในที่สุดก็เข้าใจว่า มันเป็นที่นาฬิกา
If you're going to let one stupid prick ruin your life... you're not the girl I thought you were.ถ้าเธอจะปล่อยให้ไอ้บ้าคนนึงมาทำลายชีวิตเธอ เธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ฉันเคยคิดว่าเธอเป็น
It was a receipt from the hair outlet on 24th street.มันเป็นใบเสร็จรับเงินจากร้านวิกผม ตรงถนน 24 สตรีท

let on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy

let on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P)
天津飯[てんしんはん, tenshinhan] (n) (named after Tianjin (天津)) crab omelet on rice; Tenshindon
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced
心を寄せる[こころをよせる, kokorowoyoseru] (exp,v1) to take to; to let one's heart go out to
気を抜く[きをぬく, kiwonuku] (exp,v5k) to lose focus; to let one's mind wander; to relax one's attention
気を許す[きをゆるす, kiwoyurusu] (exp,v5s) to let one's guard down
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
踊らす[おどらす, odorasu] (v5s,vt) (1) to manipulate; (2) to let one dance
遊ばす[あそばす, asobasu] (v5s,vt) (1) to let one play; to leave idle; (2) (pol) (See 御免あそばせ) to do
髪を垂らす[かみをたらす, kamiwotarasu] (exp,v5s) to let one's hair hang down

let on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
ปะทุอารมณ์[v. exp.] (pathu ārom) EN: let one's feelings be known ; emote ; let one's emotions burst forth FR:
ปล่อยไป[v. exp.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free FR: libérer
ปล่อยวาง[v. exp.] (plǿi wāng) EN: let oneself on ; not take sth to heart ; let sth go ; let go ; release one's hold ; free oneself from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let on
Back to top