ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let in on*, -let in on-

let in on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let in on (phrv.) อนุญาตให้เข้าร่วม (เช่นร่วมแผนการ, กิจกรรมอื่นๆฯลฯ) See also: ปล่อยให้มาร่วม Syn. get in on
let in on the ground floor (idm.) จ้างให้ทำงานระดับต่ำหรือต่ำต้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let in on
Back to top