ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let in*, -let in-

let in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let in (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป See also: ทำให้เข้าไปได้
let in (phrv.) ปล่อยให้(น้ำ, อากาศ)เข้า
let in (phrv.) ยอมรับ
let in (phrv.) ใส่เข้าไป See also: เพิ่มเข้าไป
let in for (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก Syn. run in for
let in on (phrv.) อนุญาตให้เข้าร่วม (เช่นร่วมแผนการ, กิจกรรมอื่นๆฯลฯ) See also: ปล่อยให้มาร่วม Syn. get in on
let in on the ground floor (idm.) จ้างให้ทำงานระดับต่ำหรือต่ำต้อย
let into (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป See also: อนุญาตให้เข้า
let into (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป (อากาศ, น้ำ)
let into (phrv.) เข้าร่วมกลุ่มหรือเหตุการณ์
let into (phrv.) ดึงเข้ามาร่วม (สิ่งที่เป็นความลับ) See also: ปล่อยให้ล่วงรู้ความลับ Syn. get in on
let into (phrv.) ทำให้จมลงใน See also: สอดลงไป
let into (phrv.) โจมตี (ด้วยคำพูดหรือกำลัง) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. lay into
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
ตะกรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass Syn. กะตรุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Couldn't I be let in with the prisoner? I am a clergyman.ขอเข้าไปคุยข้างในได้มั้ย ผมเป็นพระ
We let in Mr. Cooper and his wife. I saw the little girl was hurt.เราให้คุณคูเปอร์กับภรรยาเข้ามา ผมเห็นลูกสาวเขาบาดเจ็บ
I know the committee didn't make it easy for you to let in a Humphrey.ผมรู้การเป็นผู้ปกครอง นั้นไม่ง่ายสำหรับคุณ ที่จะเข้ามาในครอบครัว ฮัมฟรีย์ จากบรู๊คลิน คะ เราควรเป็นพ่อแม่แบบไหน
The guy you let in to hook up your Internet.คนที่คุณยอมให้เข้ามาต่ออินเตอร์เน็ต
Who did you let in this shoddy house? Have you gone crazy?ใครให้เธออยู่บ้านกระจอกอย่างนี้ เธอต้องบ้าแน่ๆ
¶ We let in light and we banish shade ¶#เรานำแสงสว่างเข้ามา# #และขับไล่เงามืดไป#
How about I blow a hole in your head and let in some light?หรือจะลองเป่าขมองแก เจาะรูให้แสงเข้า?
Not usually, but it appears that once or twice a year they do let in non-members for like a week-long retreat.ไม่เชิงประจำค่ะ แต่ดูเหมือนปีละ 2 ครั้ง ที่จะให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เข้าร่วมได้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อชำระจิตใจ
Look at this guy. Who let in 50 Cent?มองไปที่ผู้ชายคนน ที่ปล่อยให้ร้อยละ 50
You think the people you let in are taking your edge.คุณคิดว่าผู้คนในชีวิตคุณ ทำให้คุณอ่อนแอ
A larger opening would have let in more light to make a brighter image but one that was out of focus.เปิดขนาดใหญ่จะ มีการให้แสงมากขึ้น เพื่อให้ภาพที่สว่าง แต่อย่างหนึ่งที่ถูกออกจากโฟกัส
At the same time, the pinhole enlarged to let in more and more light.ในเวลาเดียวกัน, รูเข็มขยาย เพื่อให้แสงมากขึ้น

let in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 玠] jade tablet indicating rank

let in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風を入れる[かぜをいれる, kazewoireru] (exp,v1) to let in (fresh) air
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
制気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system
東司[とうす, tousu] (n) (See 東浄) toilet in a Zen monastery
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple
西浄[せいじん;せいちん, seijin ; seichin] (n) toilet in a Zen temple
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection

let in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้เข้า[v. exp.] (hai khao) EN: admit ; let in FR:
แกงฉู่ฉี่ปลา[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fish fillet in dried red curry FR:
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
กระตรุด[n.] (kratrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR:
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam ; phallic charm ; phallic amulet ; amulet in the shape of a penis FR: petite sculpture phallique [f]
พิมพ์นิยม[X] (phim niyom) EN: Buddha amulet in vogue FR:
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR: amulette [f] ; talisman [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let in
Back to top