ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leave out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leave out*, -leave out-

leave out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave out (phrv.) ปล่อยไว้ข้างนอก See also: ทิ้งไว้ข้างนอก
leave out (phrv.) วางไว้ให้ See also: เตรียมไว้ให้แล้ว
leave out (phrv.) ลบออกไป See also: กันออกไป, เอาออกไป Syn. delete from, erase from, miss out, omit from
leave out (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่แยแส Syn. be out of, feel out of, miss out
leave out (phrv.) ร่วง (ใบไม้) See also: หล่น Syn. leaf out
leave out of (phrv.) ไม่รวมไว้ใน See also: ไม่รับเข้า, ไม่เอามาเกี่ยวข้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to leave out the ruined marriage, the cheating wife, the vengeful husband, the neglected daughter.ฉันต้องหนีออกจากความหายะนี้ให้ได้ รวมถึงไอ้เมียขี้โกงนี่ด้วย สามีที่เคียดแค้น ลูกสาวที่ถูกปล่อยป่ะ
Okay, let's try that again, and leave out the reference you know means nothing to me.โอเค ลองอีกครั้ง และทิ้งพวกอ้างอิงไป นายก็รู้ไม่มีความหมายสำหรับฉัน
Ooh, just leave out my torture theory.ลืมเรื่องทฤษฎี การทรมานของผมไปเสียนะ
All you got to do is leave out the details about our association.เสี่ยงที่เธอต้องหลีกเลี่ยง คือข้อมูลความสัมพันธ์กับพวกเรา
Let's just hope they leave out the part where, uh, 2 rookies from 15 put a civilian's life in danger to make the bust.หวังว่าข่าว จะไม่บอกว่า 2 ตร.ใหม่หน่วย 15 เสี่ยงชีวิตพลเรือน เพื่อการจับกุม
But I thought I just had to squint a lot and leave out half my words.คิดว่าฉันคงต้องขยิบตาให้ และพูดอะไรสักหน่อยแล้วมั้ง
Write it all down. Don't leave out a won.จดลงไปด้วยนะ ห้ามขาดไปแม้แต่วอนเดียว
Why leave out that you're washed up?ทำไมไม่พูดว่าพี่ก็เลยจุดที่ดีที่สุดมาแล้ว
Make sure you don't leave out any of those zeroes.ทำให้แน่ใจว่าไม่ออกมามือเปล่า
There's just one thing they leave out of the pitch...แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเรามีมากเกินไปหน่อย..
Don't leave out the hard part, sweets.อย่าลืมเล่าตอนสำคัญสิ ที่รัก
True, if you leave out a cooked patty for more than an hour, it reverts back to a somewhat, uh, unappealing state, but I have yet to have a case of leftovers.ใช่แล้ว ถ้าคุณปล่อย เนื้อที่ปรุงแล้ว ทิ้งไว้เกินกว่าหนึ่งชั่วโมง มันจะกลับคืน ไปเป็น ...

leave out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, 省] frugal; save; to omit; to leave out; to save (money); province
脱漏[tuō lòu, ㄊㄨㄛ ㄌㄡˋ, 脱漏 / 脫漏] omission; to leave out; missing

leave out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry
書き残す[かきのこす, kakinokosu] (v5s,vt) to leave a note or document behind; to leave half-written; to leave out
抜かす(P);吐かす[ぬかす, nukasu] (v5s,vt) (1) (抜かす only) to omit; to leave out; (2) (vulg) to say; to speak; (P)
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
書き漏らす[かきもらす, kakimorasu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write
書き落す[かきおとす, kakiotosu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)

leave out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้าม[v.] (khām) EN: leave out ; overlook FR: exclure ; sauter ; négliger
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ตกข่าว[v.] (tokkhāo) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ; FR: ne pas être au courant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leave out
Back to top