ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leave open

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leave open*, -leave open-

leave open ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave open (phrv.) เปิดทิ้งไว้ See also: อ้าไว้ Syn. hold open, keep open, remain open, stay open
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are some options I've tried to leave open.ยังมีวิธีอื่นที่ฉันยังไม่ได้ลองใช้

leave open ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
開けっ放す[あけっぱなす, akeppanasu] (v5s) to leave open
開け放つ[あけはなつ, akehanatsu] (v5t,vt) to throw open; to leave open

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leave open
Back to top