ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leave on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leave on*, -leave on-

leave on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave on (phrv.) ปล่อยไว้ให้อยู่อย่างนั้น See also: ทิ้งไว้ให้เป็นอย่างนั้น, คงไว้อย่างนั้น
leave on (phrv.) สวมต่อไป (เสื้อผ้า)
leave on (phrv.) เปิดทิ้งไว้ (ปกติคือเปิดไฟทิ้งไว้)
leave on (phrv.) วางทิ้งไว้บน
leave on (phrv.) เดินผ่านไปยัง See also: เดินทางผ่านไปยัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทอดธุระ (v.) leave one´s business or duty See also: neglect, relinquish responsibility
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, but Colonel Cooke would like to see you before you leave on furlough.ขอโทษนะ แต่พันเอก Cooke อยากจะเห็นคุณก่อนที่คุณจะออกจากวันที่ลา
So it's rather crucial we leave on time.แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะต้องออกเดินทางให้ตรงเวลา
Have a baby on the ship and then leave on board another mouth to feedมาคลอดลูกบนเรือ แล้วก็ทิ้งเด็กไว้ให้เราเลี้ยง
What mark did he leave on you?เขาทิ้งคำมั่นอะไรไว้กับคุณล่ะ
I wish he'd get the message and leave on his own.ฉันหวังว่าเขาจะเข้าใจ ความหมายที่ฉันจะบอกออกไปนะ
Whether you leave on your own or Immigration hauls your sorry ass awayไม่ว่าเธอจะไปเองหรือมีคนลากเธอออกไป
Whether you leave on your own or Immigration hauls your sorry ass away,ไม่ว่าหล่อนจะไปเองหรือจะให้ตม.ลากไป
How Many Messages Did We Leave On Betty's Cell Phone? A Lot.มีกี่ข้อความที่เราฝากไว้ให้เบ็ตตี้ เยอะแยะ
A dangerous patient has escaped and you let her primary doctor leave on vacation?คนไข้อันตรายหนีออกไป แล้วคุณปล่อยให้แพทย์ประจำตัวเธอ ลาพักร้อนหรือครับ
Your Majesty, my search and rescue chaw is scheduled to leave on a routine survey during the next full moon.ฝ่าบาท คนค้นหาและกู้ภัยของข้า.. ..มีกำหนดออกลาดตระเวณในคืนวันเพ็ญหน้า.
But now we know she didn't leave on her own. She was taken.แล้วในตอนนี้เราก็รู้แล้ว เธอไม่ได้ไปจากเมืองเอง แต่เธอถูกลักพาตัวไป
You leave on these vacations to rest, but there are many times when you come back tired.ออกเดินทางไปเพื่อพักผ่อน แต่มีหลายครั้งที่คุณกลับมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย

leave on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
离队[lí duì, ㄌㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 离队 / 離隊] leave one's post
背井离乡[bèi jǐng lí xiāng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ, 背井离乡 / 背井離鄉] to leave one's native place, esp. against one's will (成语 saw)

leave on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカす[, suka su] (v5s) to leave one's stable (sumo term)
出しっ放す[だしっぱなす, dashippanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open
出し放す[だしはなす, dashihanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open
席を外す[せきをはずす, sekiwohazusu] (exp,v5s) to leave one's seat; to temporarily excuse oneself (from a meeting, etc.); to step outside; to be away (from one's desk, etc.)
席を立つ[せきをたつ, sekiwotatsu] (exp,v5t) to leave one's seat
座を立つ;座を起つ[ざをたつ, zawotatsu] (exp,v5t) to leave one's seat
手を離れる[てをはなれる, tewohanareru] (exp,v1) (1) to become independent; (2) to leave one's hands; to leave one's possession
職場を離れる[しょくばをはなれる, shokubawohanareru] (exp,v1) to leave one's post; to walk out on one's job
親元を離れる;親もとを離れる;親許を離れる[おやもとをはなれる, oyamotowohanareru] (exp,v1) to leave one's home (behind one); to leave one's parental roof; to leave the nest; to be out on one's own

leave on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phakrøn) EN: leave on vacation FR: partir en congé
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
ลืมกระเป๋า[v. exp.] (leūm krapao) EN: leave one's purse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leave on
Back to top