ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leave off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leave off*, -leave off-

leave off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave off (phrv.) ไม่สวม See also: ถอดทิ้ง Syn. cast off
leave off (phrv.) หยุด See also: เลิก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้งขว้าง (v.) leave off See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ดูแล, เอาใจใส่
ไม่เอาธุระ (v.) leave off See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ไม่เอาใจใส่, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่ไยดี Ops. ดูแล, เอาใจใส่
ไม่เอาใจใส่ (v.) leave off See also: abandon, forsake Syn. ทิ้งขว้าง, ทอดทิ้ง, ละเลย, ไม่เอาธุระ, ไม่ไยดี Ops. ดูแล, เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's leave off angel-proofing sigils or I'll be expelled, too.รีบเอายันต์กันเทวทูตออกเถอะ ไม่งั้นฉันคงจะโดนหางเลขไปด้วย
All right now, where did we leave off?เอาหละ ตอนนี้ / เราจะออกไปที่ไหนกัน?
Where did I leave off?ฉันจะต้องออกไปที่ไหน?
It's not like some secret deal... Where she picks up where you leave off, and then we come back to you?เธอสานต่อตรงที่คุณทิ้งไว้ แล้วก็ส่งกลับมาให้คุณ
Leave off, John. What, is this shrink time?พอแล้วจอห์น ชั่วโมงพบจิตแพทย์หรือไง?
To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body.การออกจากทำเนียบก่อน สิ้นสุดวาระ มันน่าชิงชังไปในทุกส่วน ในสัญชาตญาณ ในร่างกายผม
So... where did we leave off, at the Grand Canyon?เราหยุดกันตรงไหนนะ แกรนด์ แคนย่อนใช่ไหม? ใช่

leave off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离职[lí zhí, ㄌㄧˊ ㄓˊ, 离职 / 離職] retire; leave office; quit a job

leave off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
積み残す[つみのこす, tsuminokosu] (v5s,vt) to leave off cargo
切りがいい;切りが良い[きりがいい, kirigaii] (exp,adj-i) good place (to leave off)
切りのいい;切りの良い[きりのいい, kirinoii] (adj-i) (See 切りがいい) good place (to leave off)

leave off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลิกสูบบุหรี่ ; เลิกบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp bu) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngw) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leave off
Back to top