ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

least common multiple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *least common multiple*, -least common multiple-

least common multiple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
least common multiple (n.) ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์) Syn. l.c.m.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค.ร.น. (n.) least common multiple See also: lowest common multiple Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย (n.) least common multiple See also: lowest common multiple, l.C.M.
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.

least common multiple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最小公倍数[さいしょうこうばいすう, saishoukoubaisuu] (n) least common multiple; least common denominator

least common multiple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คูณร่วมน้อย[n.] (khūnruamnøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m. FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)[n.] (tūakhūnruam) EN: least common multiple (LCM) ; lowest common multiple (LCM) FR: plus petit commun multiple (PPCM) [m]
ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย)[abv.] (khø.rø.nø. ) EN: LCM (least common multiple) ; LCM (lowest common multiple) FR: PPCM

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า least common multiple
Back to top