ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay out*, -lay out-

lay out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay out (phrv.) แผ่ออกมาให้เห็น See also: เผยให้เห็น Syn. set out
lay out (phrv.) แจกจ่าย Syn. set forth, set out
lay out (phrv.) จัดเตรียม See also: กำหนด Syn. set out
lay out (phrv.) ใช้เงินหรือกำลังอย่างมาก Syn. put out
lay out (phrv.) ทำให้หมดสติ See also: ทำให้ตาย Syn. knock out
lay out (phrv.) เหนื่อยมาก See also: เหน็ดเหนื่อย Syn. tire out
lay out (phrv.) เตรียมศพเพื่อฝัง
lay out (phrv.) เอาตัวไปเสี่ยง Syn. put out
lay out (phrv.) ดุด่า See also: จับผิด Syn. tell off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You only lay out money is when you've got five aces.เงินออกคือเมื่อคุณได้มีห้าเอซ คุณต้องการที่จะเห็นฉัน?
All right, Derice. Let me lay out some difficulties for you.เอาล่ะดีรีซ ให้ฉันอธิบาย ความโหดให้กับนายฟังนะ
Just lay out the bare truth after you understand it, and match him.แค่นายตีแผ่ความจริงออกมาให้ได้ เข้าใจมัน และวางตัวให้เหมาะ
A face-to-face meeting is to lay out his demands,ก็เพื่อที่จะแสดงความต้องการ
Okay, well, does she lay out your clothes for you in the morning like you're nine years old?แม่วางเสื้อผ้า ให้คุณใส่ตอนเช้า เหมือนคุณเป็นเด็ก 9 ขวบรึเปล่า
Let's lay out our plans for the evening.มาจัดแจงแผนสำหรับค่ำคืนนี้กัน
If we lay out the gut-wrenching emotions of it all, That's your golden ticket....ถ้าเราเปิดเผย ให้เห็นถึงก้นบึ้งความรู้สึกของคนไข้ได้...
My ma doesn't trust this place to lay out clean sheets.แม่ของฉันไม่ไว้ใจว่าโรงแรมนี้ ผ้าปูที่นอนจะสะอาดดีไหม
The more you lay out the welcome mat in cases like this, the more they can't do it.ยิ่งคุณแสดงออกว่าสนับสนุนเรื่องแบบนี้น่ะพวกเค้าก็ยิ่งทำไม่ได้หรอก
I used to lay out under the stars as a kid, in the summertime.ฉันเคยนอนลงใต้ดวงดาวตอนที่ฉันยังเด็ก ในช่วงฤดูร้อน
It just happens to lay out like this.ดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางแบบนี้
You know, we'll go someplace hot and just lay out and drink some daiquiris.เราจะไปที่ๆอากาศร้อนๆ นอนลงแล้วดื่มไดคิริสกัน

lay out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
床を取る[とこをとる, tokowotoru] (exp,v5r) (obsc) to lay out one's bedding
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend
張り巡らす;張りめぐらす[はりめぐらす, harimegurasu] (v5s,vt) to stretch around (e.g. a fence, dragnet, etc.); to lay out (e.g. a wiring system, network, etc.); to string up (e.g. an antenna, ship's rigging, etc.)
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)
組み付ける;組付ける[くみつける, kumitsukeru] (v1) (1) to impose (printing); to lay out the page order; (2) to assemble (e.g. components)
資を投ずる[しをとうずる, shiwotouzuru] (exp,vz) to lay out (one's money) in; to invest in
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish
配する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See 配る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
外で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P)
表で遊ぶ[おもてであそぶ, omotedeasobu] (exp,v5b) to play outside (out of doors)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay out
Back to top