ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lawdness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lawdness*, -lawdness-

lawdness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawdness (n.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร Syn. vulgarity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lawdness
Back to top