ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

launch out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *launch out*, -launch out-

launch out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
launch out (phrv.) เริ่มเดินทาง See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ Syn. launch forth

launch out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า launch out
Back to top