ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

launch forth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *launch forth*, -launch forth-

launch forth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
launch forth (phrv.) เริ่มเดินทาง See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ Syn. launch out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า launch forth
Back to top