ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

last till

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *last till*, -last till-

last till ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
last till (phrv.) ยังคงมีหรือดำเนินต่อไป See also: อยู่ต่อไป, ใช้การได้, ยังมีเพียงพอ Syn. keep till, last for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, if you stay with him you won't last till forty.ฟังนะถ้าคุณแต่งงานกับเขา คุณจะอยู่ไม่ถึงสี่สิบ
It was supposed to last till midnight, but it didn't.มันควรจะอยู่ถึงเที่ยงคืน แต่มันไม่ใช่
So the tournament should last till around 5:30, 6:00 at the latest.การแข่งขันน่าจะถึงประมาณ 5 โมงครึ่ง, 6 โมงช้าสุด
This curse will last till the end of time!คำสาปนี้จะมีอายุ จนถึงสิ้นเวลา!
This curse will last till the end of time.คำสาปนี้จะมีอายุ จนถึงจุดสิ้นสุดของเวลา
Yeah, they estimate Mark's crops will last till SOL 912.ใช่พวกเขาประเมินพืชมาร์ค จะมีอายุจนถึงโซล 912
Send Watney enough food to last till Ares 4... or send Hermes back to get him, right now.ส่ง ว้ทนี อาหารเพียงพอที่จะมีอายุการใช้งานจนถึง เอรีส 4 หรือส่งสาส์นกลับไปรับเขาได้ในขณะนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า last till
Back to top