ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lash at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lash at*, -lash at-

lash at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lash at (phrv.) โจมตีอย่างหนัก (ด้วยกำลังหรือคำพูด) See also: พูดให้รู้สึกเจ็บปวดใจ, ตอบโต้อย่างหนัก Syn. lay into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they're also saying that if it is 6.5, you could get whiplash at that speed.แต่เขายังบอกว่าถ้าอยู่ที่ 6.5 คุณสามารถปวดคอได้
You made a splash at the Central Park Conservancy Gala.เธอจัดงานที่ The Central Park Conservancy Gala.

lash at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切りつける;斬りつける;切り付ける;斬り付ける;切付ける[きりつける, kiritsukeru] (v1,vt) to cut at; to slash at
切り掛かる[きりかかる, kirikakaru] (v5r) to begin to cut; to slash at

lash at ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitzgerät {n}flash attachment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lash at
Back to top