ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lash around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lash around*, -lash around-

lash around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lash around (phrv.) ส่ายไม่หยุด See also: ส่ายไปมา Syn. lash about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall we splash around in a sauna, then?เราไปนั่งโซน่ากันไหม
Tap a little bit at a time, over a few weeks... you've got a whole body's worth of blood to splash around.สะสมทีละนิด สัก 2-3 อาทิตย์ คุณจะได้เลือดครบทั้งร่างกาย พอกับที่กระจายอยู่เต็มผนัง
No, but we heard a splash around midnight.ไม่ แต่ฉันได้ยินเสียงของตกน้ำราว ๆ เที่ยงคืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lash around
Back to top