ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lash about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lash about*, -lash about-

lash about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lash about (phrv.) ส่ายไม่หยุด See also: ส่ายไปมา Syn. lash around
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You wanted that I had a flash about your crazy schemes.พ่อต้องการให้ผม แว้บแผนการบ้าๆนี่
I look like the Flash about to get married.ดูยังกะ Flash จะแต่งงานเลย

lash about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り回す;切回す[きりまわす, kirimawasu] (v5s,vt) (1) to manage; to control; to run; to handle; (2) (also written as 斬り回す) to cut carelessly (of a cook, surgeon, etc.); to slash about; (3) (arch) to cut around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lash about
Back to top