ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lapse from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lapse from*, -lapse from-

lapse from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lapse from (phrv.) ลดลงมาจาก See also: หล่นลงมาจาก Syn. fall from
lapse from grace (phrv.) หมดความชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, if you collapse from lack of sleep, what should I do?ตอนนี้จะเป็นอย่างไงถ้าเธอเป็นลมเพราะว่านอนไม่พอ ฉันจะทำไงดี
Now follow once noble monument, and collapse from sight.ขณะนี้ตามที่ครั้งหนึ่งเคยอนุสาวรีย์เกียรติ และยุบไปจากสายตา

lapse from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, 虚脱 / 虛脫] exhaustion; collapse from dehydration

lapse from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue

lapse from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หล่นลงมาจาก[v. exp.] (lon long mā) EN: fall from ; lapse from FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lapse from
Back to top