ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lament over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lament over*, -lament over-

lament over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lament over (phrv.) คร่ำครวญเกี่ยวกับ See also: ร้องไห้ฟูมฟายเกี่ยวกับ Syn. grieve over, sorrow over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lament over
Back to top