ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lament for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lament for*, -lament for-

lament for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lament for (phrv.) คร่ำครวญถึง See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง Syn. grieve for, mourn for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A lament for Gandalf.บทเพลงไว้อาลัยแด่แกนดัลฟ์
You know, Thomas Edison tried and failed nearly 2,000 times to develop the carbonised cotton-thread filament for the incandescent light bulb.และระบบผ่านโดยตรวจชีวภาพ. นายรู้ไหม, โทมัส เอดิสัน พยายามแล้ว แต่ล้มเหลวเกือบ 2,000 ครั้ง ในการพัฒนาใส้หลอดไฟฟ้า.

lament for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, 哀江南赋 / 哀江南賦] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lament for
Back to top