ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lam into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lam into*, -lam into-

lam into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lam into (phrv.) กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง (คำสแลง) See also: ด่ากราด Syn. lay into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pain he's going through right now is a wall all fighters slam into.ความเจ็บปวดที่หมอนั่นได้รับ มันเหมือนกับกำแพงที่โดนทุบจนพังน่ะแหละ
Cool. Now I'll be my mom and slam into your car.เยี่ยม คราวนี้ฉันจะเป็นแม่ฉัน แล้วชนไปที่รถนาย
Once the battery is removed, everything is gonna slam into emergency mode.เมื่อแบตเตอรี่ถูกปลด เรือนจำจะตัดเข้าโหมดฉุกเฉิน
It'll pass through the digital sequence unimpeded... slam into the real thing.มันก็จะวิ่งผ่านสิ่งกีดขวาง ทางดิจิตอล แล้วจู่โจมเข้าหาของจริง

lam into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lam into
Back to top