ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lady of the court

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lady of the court*, -lady of the court-

lady of the court ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations) FR: femme de harem [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lady of the court
Back to top