ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

labour law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *labour law*, -labour law-

labour law ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
労働法[ろうどうほう, roudouhou] (n) labor law; labour law

labour law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฎหมายแรงงาน [n. exp.] (kotmāi raēn) EN: labour legislation ; labour law FR: législation du travail [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า labour law
Back to top