ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knwillingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knwillingly*, -knwillingly-

knwillingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knwillingly (adv.) อย่างไม่เต็มใจ See also: อย่างลังเล, น่ารังเกียจ Syn. reluctantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knwillingly
Back to top