ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knock out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knock out*, -knock out-

knock out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock out (phrv.) กระทุ้งออก See also: กระแทกออก
knock out of (phrv.) กระทุ้งออก See also: กระแทกออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้
Focus our own magnetic field to negate, knock out with the inverse... what's going on inside the ceramic.ใช้สนามแม่เหล็กไปลบล้าง กระตุ้นให้เกิดการย้อนลำดับ... สิ่งที่เกิดภายในเซรามิก
Want me to knock out some doors?อยากให้ไปเคาะประตูบ้านไหนไหม
That's a hell of a right hook to knock out a guy that's got 80 pounds on her.เธอน็อคผู้ชายหนัก80ปอนด์งั้นเลยหรือ
Well, you could always knock out a wall or two.เธอต้องทุบกำแพงทิ้งสัก 1 หรือ 2 ด้าน
I thought I could knock out those ships so{\when }Master Obi-Wan {\ arrived, he}could get through.ข้าคิดว่าข้าสามารถทำลายยานพวกนั้น เพื่อที่จะให้อาจารย์โอบีวันสามารถผ่านไปได้
Once we have landed, we Shall knock out the shield generatorเมื่อเราลงจอด เราจะจัดการทำลายเครื่องกำเนิดเกราะซะ
Once the tanks knock out the shield,เมื่อรถถังทำลายเกราะแล้ว
Sir, after we knock out that drill, what happens to you?ท่านครับถ้าเราน็อคเอ้าท์แท่นนั้นแล้วท่านจะเป็นยังไง
Are two things you just can't knock out at the end.คือสองสิ่งที่เธอหนีมันไม่พ้นในที่ท้ายที่สุด
That should be enough to knock out a ten-year-old boy for at least a few hours.สำหรับเด็กชายอายุ 10 ขวบ เป็นอย่างน้อยๆ ก็ 2-3 ชั่วโมง
It emits a focused electromagnetic pulse that'll knock out all the electronics in his car for 30 minutes.ซึ่งจะหยุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในรถเขา เป็นเวลา 30 นาที

knock out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out

knock out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸す[のす, nosu] (v5s) to stretch; to spread; to smooth out; to roll out; to iron; to extend; to gain influence; to knock out
戛飛ばす;かっ飛ばす[かっとばす, kattobasu] (v5s,vt) to knock out (a homer); to slam
殴り倒す;なぐり倒す;殴りたおす[なぐりたおす, naguritaosu] (v5s) to knock down; to knock out

knock out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เราะ[v.] (rǿ ) EN: knock out ; knock off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knock out
Back to top