ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knock into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knock into*, -knock into-

knock into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock into (phrv.) ตอกเข้าไป See also: ทุบลงไป, ตบลงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knock into
Back to top