ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knock about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knock about*, -knock about-

knock about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knock about (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. kick about, knock around
knock about (phrv.) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีชีวิตอยู่ Syn. kick about
knock about (phrv.) ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่สนใจ Syn. kick about, leave about
knock about (phrv.) ปฏิบัติกับ (คนหรือสิ่งของ) อย่างหยาบคาย See also: ทำลาย Syn. bash about, kick about
knock about (phrv.) เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about (phrv.) เห็นอยู่กับ...ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about (phrv.) เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about (phrv.) ไม่ได้รับความสนใจ Syn. kick about, knock around
knock about (phrv.) วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ) See also: วางไว้แถวๆ Syn. kick about, lie about
knock about (phrv.) เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang around, hang about, kick about
knock about (phrv.) ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)

knock about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knock about
Back to top