ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kick at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kick at*, -kick at-

kick at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick at (phrv.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ Syn. kick against
kick at (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...whose ass am I gonna kick at practice?...ฉันจะหยุดซ้อมไว้ก่อน
Four-step Whirlwind Kick Attack Ride:ลูกแตะพายุหมุน - Attack Ride:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kick at
Back to top