ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep up with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep up with*, -keep up with-

keep up with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep up with (phrv.) ตามทัน See also: ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน Syn. catch up, come up with, get up with, keep up
keep up with (phrv.) พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ) Syn. catch up, come up with
keep up with the Joneses (idm.) แข่งขันกับ
keep up with the times (idm.) ตามแฟชั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตรียมรับมือ (v.) keep up with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there I'd be right alongside him just trying to keep up with him.ความก้าวหน้าและมีฉันจะอยู่ ข้างๆเขา เพียงแค่พยายามที่จะให้ทันกับ เขา
Trying to keep up with you is like chasing a jackrabbit.ตามคุณให้ทันนี่เหมือนไล่จับกระต่าย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students...ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย
If trash like you that can't keep up with the academic ability of regular students and can't adapt to living in a group screw up here, it's the end of the road!ถ้าของเสียเป็นเช่นพวกแกนั่นจะไม่ เป็นการรักษาความฉลาดของนักเรียนปกติเลย ...และไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่ม ที่นี่ มันเป็นการสิ้นสุดของชีวิต
I can't keep up with that guy. It'll kill me.ฉันทำไม่ทันหมอนั่นแล้ว เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
I just have to keep up with this gorgeous hottie.- เรื่องเซ็กซ์ล่ะ - เซ็กซ์เป็นไง
Can't keep up with the work. In fact, I just hired a few new guys.แทบทำไม่ทันเลย จริง ๆ แล้ว ฉันเพิ่งจ้างคนงานใหม่เข้ามา
The 86 can't keep up with it on the straights.86 ไม่สามารถที่จะจี้ติดได้ บนทางตรง
Why, because you can't keep up with me on a crime scene?ทำไม เพราะว่านายทำงานไม่ดี เหมือนฉันในที่เกิดเหตุหรือไง
Because you were carrying Dami, and still I couldn't keep up with you.ขนาดคุณกำลังอุ้มทามิอยู่ ฉันก็ยังตามไม่ทัน
Angel, you keep up with this whoo-hoo shit, I'll walk right through you.แองเจิ้ล ขืนยังพูดไร้สาระ ฉันจะเดินผ่านนายเอง
Well, whoever he is, I'm sure he can't keep up with you.นะ.. ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ผมมั่นใจ เค้าตามคุณไม่ทันหรอก

keep up with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely

keep up with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ติดตามเรื่อง[v. exp.] (tittām reūa) EN: keep track ; keep up with FR:
เตรียมรับมือ[v. exp.] (trīem rapme) EN: keep up with ; brace for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep up with
Back to top