ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep together*, -keep together-

keep together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep together (phrv.) มาพร้อมกัน See also: ตีคู่กันมา, ไปพร้อมกัน Syn. remain together, stay together
keep together (phrv.) รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน Syn. stick together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, everybody please keep together now.สิทธิทั้งหมดทุกคนโปรดเก็บ ไว้ด้วยกันในขณะนี้
Keep together, everyone.Keep together, everyone.
Don't be ridiculous, we've got to keep together.อย่าพูดอะไรบ้า ๆ พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกัน
So keep together, maintain radio contact.ดังนั้น รวมกลุ่มกันไว้ เราจะติดต่อกันทางวิทยุ
Keep together, stay sharp and follow me.- เธžเธนเธ”เน€เธ›เน‡เธ™เธ‚เธตเน‰เน† - เธเน‡เธ‚เธตเน‰เธกเน‰เธฒเน„เธ‡เน€เธงเน‰เธข
I say we keep together,ฉันว่า เราอยู่รวมกัน
This family you've been working so hard to keep together...ครอบครัวที่แม่พยายามเหลือเกิน ที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกัน...

keep together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī ka) EN: keep together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep together
Back to top