ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep to*, -keep to-

keep to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep to (phrv.) ต้องยึดตาม See also: ต้องปฎิบัติตาม Syn. hold to, stick to
keep to (phrv.) พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น See also: พูดตรงประเด็น (ไม่ออกนอกเรื่อง) Syn. stick to
keep to (phrv.) ทำตามผลงานหรือแผนการ See also: ยึดติดกับ Syn. adhere to
keep to (phrv.) นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน
keep together (phrv.) มาพร้อมกัน See also: ตีคู่กันมา, ไปพร้อมกัน Syn. remain together, stay together
keep together (phrv.) รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน Syn. stick together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You keep to yourself, don't you?คุณเป็นคนเก็บตัวใช่ไหม?
You did not keep to your promise.ที่คุณไม่ยอมรักษาสัญญา
Can you keep to the promise that you will give us the afternoon off for training?ท่านให้สัญญาได้ไหมคะ ว่าจะให้เราไปฝึกในช่วงบ่าย
Yes to the second, but only insofar as we keep to the shallows.ข้อสองก็ด้วย แต่.. แต่ยังไงขอให้อยู่ใกล้ฝั่งเข้าไว้
Stop butting in and keep to your studies.หยุดคิดไปเลย เอาไว้คิดเรื่องเรียนของแกดีกว่า
WELL, MAYBE. WELL, MAYBE BOB AND LEE JUST LIKE TO KEEP TO THEMSELVES.อืม อาจจะ บางทีบ็อบกับลีแค่อยากจะเก็บตัวเองเท่านั้นเอง
THEY CAN KEEP TO THEMSELVES ALL THEY DAMN WELL PLEASE.แล้วพวกเค้าจะเก็บตัวเองยังไงอีกก็ตามสบาย
They kind of keep to themselves.ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว
Well,we like to keep to ourselves,you know?เราเก็บเป็นความลับน่ะ
There are some things I can keep to myself.มันจะทำให้ผมเก็บด้านมืดเอาไว้ได้
There are many pretty teachers here. You look so cool on the drums. Make sure you keep to the beat.เพราะว่ามีสาวๆน่ารักๆเยอะแยะเลยน่ะสิ แล้วคุณก็ดูเท่ห์มากด้วยเวลาตีกลองน่ะ
I don't have any people. I keep to myself.ผมไม่มีญาติที่ไหนอีก ผมตัวคนเดียว

keep to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways

keep to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret
秘める[ひめる, himeru] (v1,vt) to hide; to keep to oneself; (P)
胸に畳む[むねにたたむ, munenitatamu] (exp,v5m) to keep to oneself; to bear in mind

keep to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right FR: serrer à droite ; Gardez votre droite !
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left FR: serrer à gauche ; Gardez votre gauche !
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed (in) ; be immersed ; be occupied ; be busy (with) ; keep to oneself FR: être occupé ; être affairé
กบดานอยู่ที่ก้นลำธาร[xp] (kopdān yū t) EN: keep to the bottom of the stream FR:
อม[v.] (om) EN: hide ; keep to oneself FR:
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
รักษาเวลา[v. exp.] (raksā wēlā) EN: keep time ; keep to the time FR:
ถัด[v.] (that) EN: keep to the right ; keep right FR:
ทูน[v.] (thūn) EN: keep to the left FR:
ตีขวา[v. exp.] (tī khwā) EN: keep to the right ; get over to the right FR:
เดาะลูกบอล[v. exp.] (dǿ lūkbøn) EN: bounce a ball ; keep tossing a ball FR:
สามัคคีกัน[v. exp.] (sāmakkhī ka) EN: keep together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep to
Back to top