ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep till

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep till*, -keep till-

keep till ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep till (phrv.) เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) Syn. save till
keep till (phrv.) ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า Syn. last for, last till
keep till (phrv.) คอยจนกระทั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clown'll keep till morning. Go get some rest.คนพวกนี้จะจัดการต่อยันเช้า ไปพักผ่อนบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep till
Back to top