ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep something in mind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep something in mind*, -keep something in mind-

keep something in mind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep something in mind (idm.) จดจำได้ See also: ระลึกถึง Syn. bear in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please keep something in mind.จำเอาไว้ด้วยพ่ะย่ะค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep something in mind
Back to top