ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep silent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep silent*, -keep silent-

keep silent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep silent (phrv.) นิ่งเฉย Syn. calm
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงียบงำ (v.) keep silent See also: stay silent, be speechless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yu Ra, at this moment, why don't you just keep silent and just stand by his side?คุณยูรา ถ้าหากว่าคุณแค่ปล่อยให้เรื่องมันผ่านไป โดยไม่ต้องพูดถึง คุณคิดว่าไงคะ?
Affection for you might be enough to win her cooperation, what's motivating Malcolm to keep silent?อาจมีมากพอ ที่จะชนะผู้ร่วมงานของเธอ
Nobody will know if I keep silent.ถ้าฉันไม่พูด ก็ไม่มีใครรู้หรอก
Amanda, if you keep silent, you are just as guilty as he is.อแมนด้า ถ้าเธอไม่พูด เธอก็มีความผิดเหมือนกับเขา

keep silent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
不做声[bù zuò shēng, ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄥ, 不做声 / 不做聲] keep silent; not say a word
不赞一词[bù zàn yī cí, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄧ ㄘˊ, 不赞一词 / 不贊一詞] keep silent; make no comment

keep silent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噤む;鉗む[つぐむ, tsugumu] (v5m,vt) (uk) to shut one's mouth; to hold one's tongue; to keep silent
押し黙る;押黙る;押しだまる;おし黙る[おしだまる, oshidamaru] (v5r,vi) to keep silent
黙りこくる[だまりこくる, damarikokuru] (v5r,vi) to keep silent
黙秘[もくひ, mokuhi] (n,vs,adj-no) keep silent; keep a secret
黙秘権(P);黙否権(iK)[もくひけん, mokuhiken] (n) right to keep silent; right to silence; right to remain silent; (P)

keep silent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep silent
Back to top