ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep indoors

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep indoors*, -keep indoors-

keep indoors ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep indoors (idm.) เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น See also: รักษาไว้ข้างใน Syn. keep in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep indoors
Back to top