ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep from*, -keep from-

keep from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep from (phrv.) เก็บไว้เป็นความลับจาก Syn. hold back, keep back
keep from (phrv.) ป้องกันจาก See also: ทำให้ชักช้า, ทำให้ล่าช้า Syn. prevent from
keep from (phrv.) หลีกเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Twelve hours of blood and sweat... to bring home barely enough to keep from starving.12 ชม.แห่งหยดเลือดและหยาดเหงื่อ... ถึงได้อาหารเพียงพอจะกลับบ้าน เพื่อช่วยประทังความหิว.
In order to keep from incurring his wrath, the people would sacrifice their children to him by burning them alive.ในการที่จะระงับความพิโรจของเขา ผู้คนต้องสังเวยบุตรหลาน/Nแล้วเผาพวกเขาทั้งเป็น
The earth spins at 1,000 miles an hour as we desperately try to keep from being thrown off.โลกหมุนด้วยความเร็ว 1,000 ไมล์ต่อ ชม. ขณะที่เราหมดหวังกับการพยายามไม่ให้ถูกสลัดออกไป
You know insurance companies -- anything to keep from paying out.คุณก็รู้ ประกันก็พูดได้ทุกอย่างที่ทำให้ไม่ต้องจ่าย
I'm goin' to try and keep from it as much as I can.ผมพยายามเลี่ยงเท่าที่จะทำได้
Your assignment is to keep from getting caught.งานของเธอคือ อย่าให้โดนจับ
Given the secrets i keep from her.กว่าบอกความลับของผมให้เธอรู้
In the future, don't demand a day-of meeting to clean up another shit storm that you should have been competent enough to keep from exploding out of your own ass.คราวหน้าอย่านัดกันในวันหยุดเพื่อล้างเรื่องขี้นี่ คุณน่าจะมีความสามารถพอ ที่จะไม่ให้มันระเบิดออกจากก้นของคุณ
I spend most of my time trying to keep from getting arrested on bogus charges.พวกเขาเพียงแค่ พยายามจะยั่วให้ผมโกรธ ผมเกือบจะต่อยเขาแล้ว
Now we just have to keep from being firedแค่เราพยายามอย่าทำตัวให้โดนไล่ออก
Somebody once told me that to keep from erupting too early, you should think of dead kittens and stuff.วิธีไม่ให้ระเบิดก่อนเวลา ให้คิดถึงศพลูกแมว
Uh, how do you keep from shooting yourself?โอ่ว คุณเก็บไว้อย่างนี้ เพื่อยิงตัวเองตายงั้นเหรอ

keep from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กีดกัน[v.] (kītkan) EN: obstruct ; keep from ; block ; bar ; prevent FR:
ไม่ให้[v. exp.] (mai hai) EN: refuse ; keep from ; not have the right ; not allow FR: ne pas laisser ; ne pas permettre ; ne pas autoriser ; refuser
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
อดไม่ไหว[v. exp.] (ot mai wai) EN: cannot help ; unable to hold back (from) ; unable to keep from FR: ne pas pouvoir s'empêcher de
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate ; stay FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep from
Back to top